Tule vabatahtlikuks!

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (edaspidi THPNÜ) ootab oma organisatsiooniga liituma vabatahtlikke, kelle jaoks on oluline abistada puuetega inimesi ning nende pereliikmeid otsest vastutasu saamata ning aidata kaasa ühiskonna loomisele, mis on rajatud viisakusele, õiglusele ning üksteise väärtustamisele.

THPNÜ vabatahtlik on isik, kes abistab ühingut selle tegevuses ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel või ühingu liikmeid isikliku abistajana. Isiklik abistaja on vabatahtlik, kes abistab ühingu liiget tema igapäevastes füüsilistes tegevustes, toetades seeläbi tema võimalikult iseseisvat toimetulekut osalemise suurendamisega ühiskonnaelu erinevates valdkondades.

THPNÜ vajab vabatahtlikke, kes:

1)     soovivad aidata ühingut põhikirjaliste eesmärkide elluviimisel, ülesse ehitada ning arendada organisatsiooni (siia hulka kuulub selline töö nagu kodulehe arendus ja haldus, artiklite/pressiteadete kirjutamine, logo/blankettide/trükiste disain, tekstide tõlkimine (inglise keelde, vene keelde, soome keelde jne), turundustegevus ja rahvusvahelistumine, projektide kirjutamine, koostööpartnerite ja toetajate leidmine)

või

2)     soovivad aidata ühingu liikmeid isikliku abistajana kodus või väljaspool kodu (siia hulka kuulub selline töö nagu akende pesu, ülikoolis konspekteerimine, ratastooli lükkamine jne).

Vabatahtlikuga sõlmitakse vabatahtliku töö leping. Vabatahtliku poolt osutatavat abi käsitleb THPNÜ teenusena, mille eest vabatahtlik ei saa ühingult tasu või muid rahaliselt hinnatavaid hüvesid.

THPNÜ ootab oma organisatsiooniga liituma vabatahtlikke:

1)     kes on valmis pühenduma ja kandma vastutust;

2)     kellele saab loota ja keda saab usaldada;

3)     kes on paindlik ja kõrge eetilise käitumisega;

4)     kellel on arusaamine väärtustest, mida ühing soovib propageerida.

THPNÜ vabatahtlik tugineb oma töös Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, vabatahtlikuga sõlmitavale vabatahtliku töö lepingule ja vabatahtliku tegevuse heale tavale. THPNÜ ja vabatahtlik peavad koostööd tehes tegutsema heas usus, vastavuses heade kommete ja heade tavadega.

Omalt poolt pakume võimalust:

1)      ennast proovile panna ja omandada uusi oskusi ning kogemusi;

2)      panustada sellise ühiskonna kujundamisse, millises meie lapsed sooviksid kasvada;

3)      olla ühe organisatsiooni ülesse ehitamise ja arenemise juures.

 

Enne, kui otsustad meiega liituda, palun tutvu:

Vabatahtliku tegevuse hea tava

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing, põhikiri 26. märts 2013

Kui oled valmis vabatahtlikuks tegevuseks, saada palun meile e-kiri aadressile thpnu@epnu.ee ning anna oma soovist ja mõtetest teada. Hindame Sinu abi ja tuge kõrgelt!

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing on allkirjastanud koostöölepingu Eesti Töötukassaga vabatahtliku töö pakkumiseks. Vabatahtlik töö soodustab töölesaamist: aitab valmistada ette tööeluks, annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi ning aitab tekitada või säilitada tööharjumust. Vabatahtlikule makstakse stipendiumi ja sõidutoetust.