Astu liikmeks!

TALLINNA JA HARJUMAA PUUETEGA NAISTE ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu (lühendatult THPNÜ, edaspidi ühing) liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Tutvu ühingu põhikirjaga siin. Alla 18-aastastel on vajalik seadusliku esindaja või eestkostja nõusolekut. Intellektipuudega inimesel on vajalik liikmeks astumisel seaduslik  tugiisik või eestkostja.

Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse ühingu juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. Oma soovist astuda ühingu liikmeks anna palun teada saates e-kirja aadressile thpnu@epnu.ee või helistades telefonil (+372) 55 689 895. Liikmeks astumise avalduse blanketi edastame Sinu e-posti aadressile või saadame tavapostiga Sinu poolt soovitud aadressil. Ühingu liikmeks arvatakse isik peale sisseastumis- ja liikmemaksu laekumist.

Liikmemaks kalendriaasta eest on 3 eurot (aastatel 2013-2017). Alatest aastast 2018 likmemaks on 5 eurot.

Liikmemaks peab olema tasutud MTÜ TALLINNA JA HARJUMAA PUUETGA NAISTE ÜHINGU arveldusarvele  nr 221057250239 (Swedbank) jooksva aasta 1. juuniks.

Maksekorraldusele tuleb lisada selgitusse isiku nimi, kelle eest tasutakse liikmemaksu.

Sisseastumismaks on 5 eurot. Koos sisseastumismaksuga tuleb tasuda liikmemaks jooksva kalendriaasta eest. Kui liige võetakse vastu II poolaastal, on ta kohustatud tasuma 50% kehtestatud liikmemaksust. Maksekorraldusele tuleb lisada selgitusse isiku nimi, kelle eest tasutakse sisseastumis- ja liikmemaksu.

Liikmemaksu tasuvad KÕIK ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub iga korralise üldkoosoleku päevakorda.

Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel. Ühingu juhatus kustutab liikme nimekirjast 14. kalendripäeva jooksul juhatusele kirjaliku avalduse laekumise päevast arvates.

Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.  Ühingu juhatus võib otsustada 24 kuud liikmemaksu mittetasunud liikme välja arvata ühingu liikmete hulgast.

Liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 14 kalendripäeva enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda oma väljaarvamise küsimuse arutamisel. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada tema väljaarvamise küsimus läbivaatamiseks väljaarvamisele järgnevale ühingu üldkoosolekule.

LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Ühingu liikmetel on õigus:

  • võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;
  • võtta osa sõna-ja hääleõigusega üldkoosolekust isiklikult või esindaja kaudu;
  • saada teavet ühingu tegevuse kohta;
  • astuda ühingust välja;
  • olla valitud ühingu juhtorganitesse;
  • osaleda vabatahtlikuna ühingu tegevuses.

Ühingu liikmetel on kohustus:

  • tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja, juhtorganite otsuseid ning eetilise tegevuse põhimõtteid;
  • tasuda üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu;
  • tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel;
  • teatama ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma isikukoodi, elukoha ja sidevahendite andmed ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul nende muutumisest.

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing kutsub Sind astuma ühingu liikmeks, sest koos oleme tugevad!

MTÜ TALLINNA JA HARJUMAA PUUETEGA NAISTE ÜHINGU juhatusele AVALDUS (liikmeks astumise avaldus)

Heade soovidega,

THPNÜ Juhatus